Gắp không dừng đũa với sườn kho tộ mềm ngon thơm phức